FLYHACKS villkor

Regler för försäljning och service på Flyhacks

Läs om Flyhacks Integritetspolicy

FLYHACKS villkor

I. DEFINITIONER.

§ 1

I dessa regler och villkor av Flyhacks tjänst, nedan benämnt „villkor”, används följande uttryck och innebörder:

 1. „Service” - webbsidan flyhacks.com med dess undersidor och lokala domäner,
 2. „Flyhacks” - ägaren av tjänsten, dvs Flyhacks.com Sp. z o.o. med registrerat säte i Warszawa, på ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa, registrerat i det nationella domstolsregistret – Registret över entreprenörer med KRS-nummer 586761, med dess registerfiler hos tingsrätten Warszawa, 12:e kommersiella divisionen, NIP (skattenummer) 5272750999, REGON (statistiskt identifikationsnummer): 363032378, aktiekapitalet: PLN 5000, e-postadress: airsupport@flyhacks.com,
 3. „Användare” - fysisk person, juridisk person eller organisation utan juridisk personlighet, men med lagstadgade rättskapacitet, som nyttjar tjänster som erbjuds av Flyhacks via tjänsten,
 4. „Resenären” – person som nyttjar flygtransport enligt kontrakt ingånget genom tjänsten. Användaren eller någon av denne utsedd, som har bemyndigat användaren att agera i dennes ställa kan vara Resenär,
 5. „Konsument” – en person som definieras som en konsument i tillämplig lagstiftning,
 6. „Konto” - användarens konto som skapats av användare i tjänsten till följd av att registreringen slutförts enligt villkoren,
 7. „IATA” – International Air Transport Association,
 8. „Reguljärflygbolag” – Enhet som tillhandahåller flygtransporter, medlem i IATA och rankad bland ett av de så kallade reguljära flygbolagen,
 9. „Lågprisflygbolag” – enhet som tillhandahåller flygtransporter och rankad bland de så kallade lågprisflygbolagen,
 10. „Flygbolag” – Reguljärflygbolag och lågprisflygbolag,
 11. „Sociala nätverk” – tjänster såsom Facebook.com och Google+, som möjliggör för användarna att skapa ett konto i tjänsten,
 12. „Allmänna försäkringsvillkor” – allmänna villkor för försäkring tillgänglig i tjänsten är en integrerad del av försäkringsavtalet och reglerar bland annat villkor för avtalets ingående och fullgörande, parternas rättigheter och skyldigheter samt betalningssätt för ersättningar från försäkringsbolaget,
 13. „Försäkringstagaren” – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan rättskapacitet, som har ingått i ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget, enligt definitioner i allmänna villkor för försäkringsgivaren. I dessa regler och villkor skall begreppet ”försäkrad part” tillämpas alternativt med ”användare”, beroende på sammanhanget,
 14. „Försäkringsbolaget” – Inter Partner Assistance S.A. Filial i Warszawa på ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, registrerat hos Registret över entreprenörer hos tingsrätten för huvudstaden Warszawa, 12:e kommersiella divisionen för den nationella domstolsregistret under nr. KRS 0000320749, NIP 108-00-06-955, REGON: 141688547, med aktiekapitalet för utländska försäkringsföretaget Inter Partner Assistance S.A. med registrerat säte i Bryssel, som har inrättat ett lokalkontor, med aktiekapitalet 31,702,613 EUR, reglerat av National Bank of Belgium, tillstånd för verksamhet nr. FSMA 0487, tillhörande Axa group,
 15. „Försäkringsavtal” – ett försäkringsavtal mellan försäkringsbolaget och användare på grundval av de allmänna villkoren, där försäkringsbolaget åtar sig inom ramen av dess företag att ge prestanda under de allmänna villkoren när det gäller en händelse som anges i försäkringsavtalet, medan användaren samtycker till att betala försäkringspremien,
 16. „Begäran” – begäran om försäkringsavtalet ifyllt av användaren i tjänsten med detaljer som behövs för att ingå försäkringsavtal (eller som skickats in via tjänstens hotline).

II. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

§ 2

 1. Dessa villkor beskriver förutsättningarna för att tillhandahålla tjänster av Flyhacks till användare, vars tjänster låter användarna:
  1. köpa flygbiljetter och ingå flygtransportavtal direkt med flygbolag,
  2. ingå försäkringsavtalet genom Flyhacks,
  3. skapa personliga konton och använda alla deras funktioner, inklusive men inte begränsat till att använda flygens webbläsare för att köpa flygbiljetter, inklusive skapandet av de så kallade hub flygningarna, så en given rutt kan göras med anslutningsflyg som tillhandahålls av olika flygbolag,
  4. använda nyhetsbrev,
  5. teckna avtal om täckning för byte med Flyhacks, söka ersättning
  6. använd följande funktioner: flaggningsmeddelande för pris, anslutningsinformation för flyg.

§ 3

 1. När det gäller inköp av flygbiljetter och möjliggöra för användare att ingå flygtransportavtal med flygbolage, skall Flyhacks agera på följande sätt:
  1. avseende avtal mellan användare och reguljärflygbolag - som reguljärflygbolagets agent eller under-agent av ackrediterade IATA-agenter som agerar enligt agenturavtal ingånget med reguljärflygbolag,
  2. avseende på avtal mellan användare och lågprisflygbolag - som en enhet som tillhandahåller användarens avsiktsförklaring till lågprisflygbolaget.
 2. Flyhacks skall delta i köpet av flygbiljett av användaren enligt § 14 - § 17 i dessa villkor, men i inget av fallen som beskrivs i punkt 1 i detta avsnitt skall Flyhacks fungera som en part i ett flygtransportavtal. I de fall som beskrivs i punkt 1.b, skall Flyhacks inte behandlas som en representant för någon part i flygtransportavtalet, men det skall göra det möjligt för användare att ge sin avsiktsförklaring till lågprisflygbolaget och att köpa en flygbiljett.
 3. När det gäller ingående av försäkringsavtal, skall Flyhacks fungera som mellanhand, enligt artikel 3 par. 2 i lagen om försäkringsförmedling 22 maj 2003.
 4. Följande påpekas av Flyhacks:
  1. Lågprisflygbolag skall inte vara föremål för reglerna för transport av IATA. Lufttransporter som tillhandahålls av lågprisflygbolag är baserade på reglerna i sådana enheter och tillhandahålls användare innan ett flygtransportavtal ingås. Flyhacks uppmuntrar användare att läsa de reglerna. När de reglerna accepteras i biljettköpprocessen, skall de vara bindande för användaren.
  2. de kontrakt som beskrivs i punkt 1 i detta avsnitt utförs enligt de regler som föreskrivs av enskilda flygbolag. Flyhacks uppmuntrar användare att läsa de reglerna. När de reglerna accepteras i biljettköpprocessen, skall de vara bindande för användaren.

§ 4

 1. Inga speciella tekniska krav behöver vara uppfyllda för användarens dator eller någon annan enhet för att använda tjänsten. Internetanslutning, e-postadress, standard operativsystem och standard webbläsare uppdaterad version är tillräckliga.
 2. Cookies måste vara aktiverat i webbläsaren för en korrekt användning av tjänsten. Cookies är för att uppehålla användarens session. Det är möjligt att ta bort dem efteråt via respektive alternativ som är tillgängliga i webbläsaren eller genom andra program. Detaljerad information om cookies finns i Cookiespolicyn - Appendix1 till villkoren.
 3. Tjänsten fungerar i det latinska alfabetet och det accepterar inte särskilda tecken som förekommer i enskilda språk.

§ 5

 1. Det är förbjudet att vidta några åtgärder som kan störa tjänstens programvara.
 2. Det är förbjudet att lägga till olagligt innehåll till tjänsten, dvs. bryter mot de bindande bestämmelserna i lagstiftning, regler för socialt liv eller personliga rättigheter för tredje part.

§ 6

 1. Medan tjänsten används, kan användaren välja valuta bland tillgängliga alternativ att vara standardvalutan för användarens betalningar. Detta innebär att:
  1. alla priser som visas i tjänsten, inklusive men inte begränsat till flygbolagens biljettpriser, skall visas i den valuta som valts av användaren,
  2. värdet av kuponger eller användarens andra rabatter skall visas i den valuta som valts av användaren, efter tidigare omvandlingen från euron,
  3. alla betalningar som görs av användaren skall vara i den valuta som valts av användaren.
 2. Flyhacks påpekar dessutom att euron skall vara den viktigaste valutan i tjänsten. Följaktligen, där användaren väljer en annan valuta som sin standard, skall Service omvandla värdet av kuponger och rabatter från Euro till den valutan.

III. SKAPA KONTOT.

§ 7

 1. Flyhacks gör det möjligt för användaren att skapa ett konto, vilket ger denne tillgång till respektive funktioner i tjänsten. Flyhacks skall bära kostnaderna för Service drift och underhåll. Skapa konto och utnyttja respektive funktioner kopplade till det skall vara gratis för användaren, men efter att fått tillgång till kostnadsfria funktioner, måste användaren tolerera e-post om serviceåtgärder som beskrivs i § 23 av villkoren. När användaren inte vill ta emot sådan information något mera, har denne rätt att avsluta kontoavtalet när som helst, enligt § 10.2 i villkoren. På samma gång, Flyhacks påpekar att information som beskrivs i § 23 av villkoren samt nyhetsbrevstjänsten tillhandahållen i § 20 i villkoren skall vara oberoende av varandra och skall vara olika varandra, speciellt i frekvensen av e-postkommunikation. Denna bestämmelse skall inte utesluta att Flyhacks får införa betalningar för användning av vissa funktioner.
 2. Användare kan skapa ett konto genom registrering på två sätt: antingen utan flygbiljettköp eller tillsammans med flygbiljettköp.
 3. Om användare vill skapa ett konto med Flyhacks utan flygbiljettsköp, denne ska fylla i formuläret som finns på varje sida av tjänsten efter att ha tryckt på respektive knapp i verktygsfältet.
 4. Nästa, användaren bör fylla i formuläret nämnt ovan med efterfrågade uppgifter och klicka på respektive knapp. Det är förbjudet att lägga till något olagligt innehåll i formuläret. Formuläret är att anse som ett erbjudande från Flyhacks till användaren avseende ingåendet av avtal om att skapa konto.
 5. Innan formuläret skickas in, skall det vara nödvändigt att acceptera villkoren.
 6. Anmälningsblanketten skickas till Flyhacks genom att klicka på knappen, som nämns i bestämmelserna i punkt 4 ovan, och det anses som ett godkännande av användaren av Flyhacks erbjudande att ingå ett avtal för skapande av konto. Vid denna stund, ingås avtal om att skapa konto mellan användaren och Flyhacks.
 7. Avtalet om att skapa konto kan också ingås tillsammans med flygbiljettköp. Just när du klickar på knappen för att slutföra skapandet av kontot, skall avtalet att skapa konto ingås. Efter att ha klickat på respektive knapp, har användaren möjlighet att ställa in sitt kontolösenord genom en respektive funktion.
 8. Ett konto kan skapas också via sociala nätverk. För det ändamålet bör en person som önskar att skapa ett konto väljer det sociala nätverket genom vilken denne vill använda tjänsten. När knappen för att bekräfta inloggning i det sociala nätverket trycks skall avtalet om att skapa konto ingås.

§ 8

Vid tidpunkten när avtalet för att skapa konto ingås skall Flyhacks ge användaren åtkomst till tjänsten och de funktioner som erbjuds av Flyhacks via tjänsten.

§ 9

Flyhacks rekommenderar användaren att lagra alla sina uppgifter som används för att logga in i tjänsten på sätt som hindrar obehöriga från att få tillgång till dem.

§ 10

 1. Avtalet att skapa konto ingås för en obestämd tid.
 2. Användaren kan säga upp avtalet att skapa konto när som helst med omedelbar verkan av en respektive konto funktion, skicka uppsägning på Flyhacks adressen som nämns i § 1.2 i villkoren, via e-post till airsupport@flyhacks.com eller i vilken annan form som helst.
 3. Flyhacks kan säga upp avtalet att skapa konto med 14-dagars uppsägningstid, om:
  1. Flyhacks är under likvidation,
  2. Flyhacks beslutar att avsluta serviceåtgärder på grund av: ändringar i lag, rättsliga eller administrativa beslut som skulle omöjliggöra servicens verksamhet, eller på grund av att tjänsten inte är lönsam. Uppsägningen bör skickas via e-post till användarens e-postadress som angetts i tjänsten.
 4. Flyhacks kan säga upp avtalet att skapa konto med omedelbar verkan om: användaren brutit mot § 5 eller § 7,4 mening 2 i villkoren. Uppsägningen ska skickas via e-post till användarens e-postadress som angetts i tjänsten.

§ 11

Användaren, när inloggad i sitt konto, kan använda funktionerna tillgängliga i tjänsten och redigera sina detaljer.

V. FLYGBILJETTKÖP.

§ 14

 1. Användare, kan efter att ha loggat in på kontot eller utan att logga in köpa flygbiljetter hos flygbolag, enligt de parametrar som han eller hon har angett.
 2. Betalning med kreditkort skall vara det enda tillgängliga betalningssätt.

§ 15

 1. Användare bör välja platsen för avgång och ankomst, samt datum för flyg. Därefter bör användaren väljer bland tillgängliga anslutningar, inklusive hub-flygningar, den bästa anslutningen genom att klicka på en respektive knapp på den valda anslutningen.
 2. Därefter, bör användaren tillhandahålla information som behövs för bokningen, inklusive men inte begränsat till passagerarens namn och efternamn, e-postadress, telefon nummer, bagagedetaljer, och där alternativet faktura är valt, tillhandahålla detaljer som krävs för fakturering.
 3. De detaljer som visas i detta skede, tillsammans med pris, bagageuppgifter, rutt och flygdatum, skall vara en inbjudan till användare av flygbolaget, och i händelse av hub-flyg – av flygbolagen att lämna erbjudandet att ingå avtal om flygtransport. Genom att klicka på en respektive knapp, skickar användaren till flygbolaget, och i händelse av hub-flyg - flygbolagen, ett erbjudande om att ingå avtal om flygtransport. Samtidigt skickar användaren till Flyhacks ett erbjudande om att ingå ett separat avtal för tjänst som låter användaren köper biljett eller biljetter som valts av användaren via tjänsten.
 4. Därefter, utförs kontroll av äktheten av kreditkortsdata, om kortet används för betalning inte har blockerats och ekonomiska medel på bankkontot länkat till kortet är tillräckliga.
 5. Vid negativ kontroll som nämns i punkt 4 i detta avsnitt, skall Flyhacks kontakta användaren och skall ha rätt att kräva ytterligare verifiering av användarens identitet genom att skicka till Flyhacks en inscanning av dennes ID, speciellt ID-kort eller pass. Flyhacks ska också ha rätt att be användaren att betala med ett annat kort eller ett annat betalningssätt.
 6. Användaren skall informeras, om kontrollen enligt det förfarande som beskrivs i punkt 4 eller 5 i detta avsnitt är positivt.
 7. Därefter, skall kontrollen av tillgången på sätet på rutten och för det pris som valts av användaren utföras. Kontrollen är kopplad till det faktum att på grund av processen för biljettförsäljning i realtid av flygbolag baserat på olika försäljningskanaler, tillgängliga platser på sträckan eller till ett pris som visas för användaren kanske inte längre är tillgänglig mellan inlämnandet av erbjudande av användare och att erbjudandet nått transportören. Anledningen kan vara det så kallade köandet av biljettköp i systemen hos individuella flygbolag som är ur Flyhacks kontroll.
 8. Om ovan nämnda kontroll av tillgången på platser och priser hos flygbolaget är positivt, skall användaren få sin flygbiljett eller - i fall av hub-flyg - flygbiljetter till mejladress som tillhandahållits i tjänsten. Sådan e-postkommunikation skall betraktas som ett godkännande av Flygbolaget eller - vid hub-flyg - av flygbolagen - av användarens erbjudande att ingå avtal om flygavtal. Samtidigt, skall sådana e-postkommunikation betraktas som ett godkännande av Flyhacks av användarens erbjudande att ingå serviceavtal som låter användaren köpa den valda flygbiljetten eller biljetterna genom tjänst.
 9. Vid negativ kontroll av de platser och priser tillgängligheten hos flygbolaget, skall användaren få ett e-postmeddelande till den adress som finns i tjänst angående icke-tillgången till de säten eller säten i önskad prisklass. Sådan e-postkommunikation skall betraktas som ett avvisande av flygbolag av användarens erbjudande att ingå avtal om flygtransport, samt ett förkastande av Flyhacks av erbjudandet att sluta serviceavtal som låter användaren köpa den valda flygbiljetten eller biljetter via tjänsten. Den e-postkommunikationen kan också innehålla information om nuvarande biljettpriser för önskad färdväg eller på de alternativa flygdatumen. Sedan kan användaren skicka ett nytt erbjudande till flygbolaget samt ett nytt erbjudande till Flyhacks att sluta serviceavtal för att låta användare köpa den valda flygbiljetten eller biljetterna genom tjänsten. Om användaren inte vill använda alternativa anslutningar, skall alla betalningar som görs av användaren återlämnas inom 14 dagar. I fall när användaren bestämmer sig att lämna in ett nytt erbjudande, ska den betalning som gjorts av denne lösas på lämpligt sätt: om priset är lägre, skall överbetalningen returneras till användare inom 14 dagar, och om priset är högre, skall användaren behöva betala skillnaden i flygpriset och transaktionsavgift. Om användare skickar in ett nytt erbjudande, gäller bestämmelserna i sub punkterna 1-8.
 10. Förutom priset för flygtransporten, skall Flyhacks debitera användaren transaktionsavgiften.
 11. Transaktionsavgiften för köp av ytterligare incheckat baggage online är 2 Euro för varje bagagekolli.
 12. Användaren samtycker till att ta emot e-fakturor från både Flyhacks och flygbolag.
 13. När det gäller lågprisflygbolag möjliggör tjänsten ifyllande av ytterligare form för incheckningen. Om användaren inte tillhandahåller data för incheckning, skall denne bära extra kostnader på flygplatsen.
 14. Om biljettköpet avbryts, kan Flyhacks kontakta användaren, till exempel via e-post, för att hjälpa honom eller henne med biljettköpet och möjliggöra för att återställa det steg där köpet har avbrutits.

§ 16

 1. Eventuella ändringar av flygtransportavtalet eller urträde från flygtransporten skall vara möjlig endast om de tillåts av enskilda flygbolaget och enligt villkoren som beskrivs i villkoren för transport av det flygbolaget. Sådana ändringar kan förenas med behovet av ytterligare betalning till förmån för flygbolaget.
 2. Om ett enskilt flygbolag tillåter ändringar i flygtransportavtalet, skall Flyhacks göra möjligt att sådan ändring göras av användare genom tjänsten. Flyhacks skall ta ut en transaktionsavgift för ändring av flygtransportavtal eller urträde från flygtransport genom tjänsten.
 3. Vid urträde från flygtransport enligt flygbolagets villkor, skall Flyhacks ha rätt att behålla transaktionsavgift.
 4. Ändringen skall göras enligt § 15 i de allmänna villkoren.

§ 17

Flyhacks uppmärksammar användaren på följande:

 1. att bekanta sig med visumkrav i både destinationslandet samt i länderna där byten sker,
 2. att kontrollera villkoren i kraft på flygbolagen för maximal storlek och vikt av registrerat baggage och handbagage,
 3. kontrollera vilka objekt som kan placeras i det registrerade bagaget och som inte är tillåtna på planet,
 4. informera sig om tullbestämmelser i enskilda länder, inklusive men inte begränsat till tullansvar för import och export av särskilda saker,
 5. ta reda på om det finns några begränsningar i destinationslandet eller land där byte sker angående de maximala penningbelopp som kan föras in eller ut från dessa länder,
 6. för att anlända till flygplatsen tidigt nog för tiden som behövs för säkerhetskontroll, passera kontroll och lämna in inskrivet resgods, om något,
 7. att noggrant kontrollera passagerarinformationen i tjänsten, eftersom deras senare förändring kan leda till begäran om ytterligare avgifter enligt individuella flygbolagets villkor;
 8. fram till dess att flygbiljetterna erhållits inte göra bokningar i destinationslandet på grund av flygbolagets biljettkösystem som beskrivs i § 15, inklusive men inte begränsat till bokning av hotell, bil eller lokala utflykter,
 9. att ta hänsyn till när du planerar resan att det kan vara nödvändigt att gå igen igenom säkerhetskontroll samt att det kan vara nödvändigt att hämta bagaget och checka in det igen, under byten
 10. att vara medveten om när du planerar byten på vissa flygplatser, på grund av sin storlek, kan det vara nödvändigt att reservera tillräckligt med tid för att byta mellan ankomster och avgångar, som därför bör användaren inskaffa sådan information tidigare,
 11. om flygbiljetten som köps av användaren är en rabatterad biljett, till exempel en studentbiljett, bör användaren bära ett giltigt dokument som ger rättigheter till rabatten, inklusive men inte begränsat till en elev eller universitet student-ID som ska visas under incheckningen tillsammans med flygbiljetten,
 12. se till att obehöriga inte lagt några objekt i användarens bagage.

VI. Försäkring.

§ 18

 1. Användaren kan ingå försäkringsavtal via tjänsten eller hjälplinjen som drivs av Flyhacks.
 2. Försäkringsavtal skall göras direkt mellan användare och försäkringsgivare, förutsatt att Flyhacks skall fungera i detta hänseende endast som försäkringsgivarens mellanhand, genom att skapa tekniska förutsättningar för att göra försäkringsavtalet på sätt som anges i par. 1.
 3. Försäkringsavtalet mellan användaren och försäkringsgivare skall göras på dagen för betalning av försäkringspremien i enlighet med de allmänna villkoren på det sätt som anges i §14.2, om den betalningen har krediterats bankkonto i tid av bindande av priset för försäkringsgivaren, efter användaren har inlämnade begäran via tjänsten innan. Om begäran lämnas in utan att betala försäkringspremien, försäkringspremien betalas till beloppet som är lägre än den som anges av försäkringsgivaren eller försäkringspremien betalas efter tidsfristen som anges, skall försäkringsavtal inte göras.
 4. Försäkringsavtalet kan göras för behandlingskostnader, olycksfallsförsäkringar, ansvarsförsäkring, bagageförseningen, stöld eller rån, försäkring mot avbokningsavgifter – baserat på de allmänna villkoren (Allmänna försäkringsregler och villkor).
 5. Försäkringsavtalet kan göras för den tid som anges i de allmänna villkoren, inte kortare än 2 dagar och inte överstigande 180 dagar.
 6. Perioden för försäkringen vald av användaren och datum för start och slut specifieras i policyn ("Period för försäkring").
 7. Användaren bör underrätta försäkringsgivaren skriftligen inom 7 dagar efter att ha mottagit försäkringsbrevet om bristande detaljer i försäkringsbrevet med faktiska status, inklusive men inte begränsat till information som tillhandahålls av användaren i begäran, och ge rätt Detaljer. När korrekt information tillhandahållits, skall försäkringsgivaren göra respektive ändringsförslag, som denne skall underrätta användaren om genom att skicka en anmälan av ändringar på den e-postadress som tillhandahålls av användare
 8. Rättigheter och skyldigheter för användaren, försäkrade och försäkringsgivare, beskrivning av prestation som uppkommer enligt försäkringsavtalet och förfarandet för förföljande fordringar på grund av en händelse under försäkringsskyddet anges i de allmänna villkoren.
 9. Under villkoren för försäkringsavtalet har användaren rätt att kräva att försäkringsavtalets formulering bekräftas skriftligen.

§ 19

 1. Att skriva in i försäkringsavtal via webbplatsen ska ske enligt beskrivningen i detta avsnitt.
 2. Inom ramen för flygbokningsprocessen, skall användaren får en möjlighet till extra köp av försäkring i den beslutade utsträckningen. Användare bör först bekanta sig med försäkring-relaterad information som finns på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till innehållet i de allmänna villkoren som är en bilaga till denna information. En deklaration om flygbokningen tillsammans med försäkring ska innebära användardeklarationer om begäran om att ingå försäkringsavtal med försäkringsgivaren och användarens samtycke för användning av både de uppgifter som lämnats under flygbokning och för överföring av dessa uppgifter (inklusive personuppgifter) till försäkringsgivaren; detta ska också betyda valet av försäkringsvarianten, försäkringsperioden, antalet försäkrade personer och försäkringsområdet.
 3. Innan du skickar begäran och betalar försäkringspremien, bör användaren:
  1. bekanta sig med innehållet i villkoren, inklusive men inte begränsat till:
   1. detaljer av försäkringsgivaren och Flyhacks som försäkringsgivarens mellanhand,
   2. adress av försäkringsgivaren och Flyhacks, e-postadress och telefon- eller faxnummer till försäkringsgivaren och Flyhacks för kommunikation i frågor av försäkringsavtalet,
   3. adress för kundernas klagomål, om inte samma som den adress som anges i punkt b),
   4. försäkringspremiens totalbeloppet och alla andra kostnader i samband med att försäkringsavtalet upprättas,
   5. metod och betalningsfrist försäkringspremie,
   6. metod och tidsfristen för att förse användaren med försäkringsskyddet av försäkringsgivaren och tillvägagångssättet för hur klagomål tillämpas av försäkringsgivaren,
   7. metod och tidsfristen för ångerrätten från försäkringsavtalet och rätten till tillbakadragande från försäkringsavtalet,
   8. potentiella brist på ångerrätten från försäkringsavtalet eller omständigheter, när kunden förlorar ångerrätten från försäkringsavtalet,
   9. villkor för försäkringsavtalet eller metod och förutsättningar för försäkringsavtalets potentiella uppsägning,
   10. möjlig användning av förfaranden för överklagande, om någon, tillämpas av försäkringsgivaren och eventuella efterföljande krav och regler för tillträde till dessa förfaranden.
  2. bekanta sig med innehållet i de allmänna villkoren tillgängliga i tjänsten.
  3. bekanta sig med försäkringspremiebeloppet i tjänsten. För att få försäkringspremien beräknad behöver användaren ange: försäkringsvariant, perioden för försäkringen, antalet försäkrade personer och försäkringsterritorium. Försäkringspremievärdet (priset) ska beräknas med hjälp av försäkringspremiekalkylatorn skall vara bindande för försäkringsgivaren tills den dag som anges som tidsfristen för betalning av försäkringspremien. Efter detta datum, skall försäkringsgivaren ha rätt att vägra ingå försäkringsavtal, trots att försäkringspremien betalats.
 4. Användaren bekräftar och accepterar att genom att klicka på alternativet: ”boka detta flyg med försäkring” nämns i par. 2, han eller hon skickar begäran att ingå försäkringsavtal med försäkringsbolaget, bekräftar att han eller hon har förtrognat sig med innehållet i de allmänna villkoren, information om försäkringspremiebeloppet och den information som nämns i par. 3
 5. Försäkringsavtalet skall göras på grundval av de allmänna villkoren, användarens begäran och beräkningen av försäkringspremien baserat på räknaren för försäkringspremie (pris). Försäkringsavtalet skall göras vid den tidpunkt som anges i §18.3 av villkoren.
 6. Försäkringsgivaren skall bekräfta att försäkringsavtalet har skett genom att skicka en försäkringspolicy på den e-postadressen som tillhandahålls av användaren i begäran tillsammans med den information som anges i par. 3, inklusive men inte begränsat till instruktionen i ångerrätten från försäkringsavtalet och form för begäran om återkallelse.

§ 20

 1. Försäkring som ingås genom hjälplinjen som betjänas av Flyhacks skall ske på det sätt som anges i detta avsnitt.
 2. Användaren ger via telefon sina detaljer som behövs för att fylla ut begäran, likväl som försäkringsvariant, försäkringsperiod, antalet försäkrade personer, försäkringsterritorium. Om användaren i Service tillhandahöll detaljer för behoven hos flygbokning innan, uttrycker sin avsikt att ingå försäkringsavtal, Flyhacks skall underrätta användaren att dessa uppgifter ska användas för behov fylla begäran och att göra försäkringsavtalet, och det skall samla in andra uppgifter, om någon, nödvändigt för att göra försäkringsavtalet.
 3. När begäran har fyllts i, skicka Flyhacks till användare på sin e-postadress som meddelats under telefonsamtalet:
  1. Begäran ifylld med information som tillhandahålls av användaren via telefon;
  2. lämpliga allmänna villkor,
  3. Villkor
  4. information om försäkringspremiens belopp, metod och tidsfristen för utbetalning av bidraget, som också är giltighetstiden av erbjudandet
 4. Dessutom tillsammans med bekräftelsen nämnd i par. 3, Flyhacks, som försäkringsgivarens representant, skall tillhandahålla till användare den information som anges i §19.3 tillsammans med den information som anges i par. 3, inklusive men inte begränsat till instruktionen i ångerrätten från försäkringsavtalet och form för begäran om återkallelse.
 5. Innan försäkringspremien betalas, bör användaren bekanta sig med hela bekräftelsen som skickas till denne. särskilt bör:
  1. läsa villkoren,
  2. läsa de allmänna villkoren
  3. bekanta sig med försäkringspremiens belopp och villkor för betalning därav,
  4. läsa innehållet i den erbjudna försäkringen.
 6. Användaren skall lämna en deklaration för att bekräfta sin avsikt att ingå försäkringsavtal genom att klicka på en länk i e-postmeddelandet som nämns i par. 3, och genom att betala försäkringspremien, som skall vara lika med att göra en avsiktsförklaring att ingå försäkringsavtal. Under förutsättning av nästa mening, skicka en sådan förklaring skall vara ett villkor för att ingå försäkringsavtal enligt lag – konsumentskyddslagen. När sådan deklaration skickats, ska kunden betala försäkringspremien, vilket är ett villkor för att ingå försäkringsavtal. Användaren bekräftar och accepterar att för att få avgiften beräknad, behöver användaren ange: försäkringsvariant, perioden för försäkringen, antalet försäkrade personer, försäkringsterritorium. Försäkringspremiens värde som finns i den bokningsbekräftelsen som nämns i par. 4 har beräknats med hjälp av försäkringspremie (pris) kalkylatorn; det ska vara bindande för försäkringsgivaren fram till det datum som anges som datum för betalning av försäkringspremie (datum för giltighetstid för erbjudandet).
 7. Försäkringsgivaren ska bekräfta att försäkringsavtalet har gjorts och skicka försäkringsbrevet till den e-postadress som anges av användaren i förfrågan.

§ 21

 1. Försäkringspremiebeloppet ska beräknas enligt de uppgifter som lämnats av användaren i förfrågan och till det premieprogram som gäller den dag då ansökan skickas. Om försäkringsavtal upprättas genom:
  1. Tjänst - Användaren ska levereras med försäkringspremieberäkningen genom att klicka på knappen:
   1. Boka & betala Med försäkring, om han / hon har valt att köpa flygningen med försäkring på en gång
   2. Lägg till försäkring, om han eller hon har bestämt sig för att köpa försäkring efter att ha köpt flygningen,
  2. hjälplinjen - beloppet ska meddelas användaren under samtalet och därefter ska det bekräftas enligt §20.
 2. Betalning av försäkringspremie av användaren ska vara möjlig på det sätt som föreskrivs i §14.2. Betalningen av försäkringspremien ska ske:
  1. när bankkontot av betalningsagenten tillhandahåller tjänster till Flyhacks som förmedlaren (inom förståelsen av §3.3 av dessa regler och villkor) krediteras med försäkringspremien, om försäkrade part betalar det via banköverföring eller med ett betalkort;
  2. vid tillfället då pengar ges till Flyhacks som den förmedlande parten (inom förståelsen av §3.3 av dessa villkor), om den försäkrade betalar premien i kontanter.
 3. Användaren skall debiteras med kostnaderna för anslutande tjänst, enligt dennes teleoperatör tillämpade priser.
 4. Användaren skall inte debiteras med eventuella andra kostnader i samband med ingåendet av försäkringsavtal, med undantag av försäkringspremien och kostnaderna för anslutande tjänst eller hjälplinjen (om användaren ringer hjälplinjen), enligt dennes teleoperatörs tillämpade priser.
 5. För att ingå försäkringsavtal, betalas försäkringspremien inom den tidsfrist som angetts för användaren. Om tidsfristen inte är uppfylld, upphör giltighetstiden för ansökan utan att försäkringsskyddet aktiveras.

§ 22

 1. Omfattas av par. 4, har konsumentanvändaren rätt att återkalla försäkringsavtalet utan att ange skäl och utan extra kostnad, göra en skriftlig försäkran (uppsägning) till försäkringsgivaren inom 30 dagar, från och med dagen för att bekräfta försäkringsbrevet om information om att ingå försäkringsavtal enligt §19.7 eller §20.7
 2. I händelse av användarens tillbakadragande från försäkringsavtalet, skall försäkringsavtalet anses inte ingånget, och konsumentanvändaren skall befrias från alla förpliktelser. Omfattas av par. 3, vad parterna har utfört skall återbetalas i oförändrat skick (om inte en förändring var nödvändig i omfattningen av den dagliga verksamheten) inom trettio dagar:
  1. från dagen för tillbakadragande från försäkringsavtal – när det gäller konsumentanvändare,
  2. från dagen att få en förklaring om återkallelse från försäkringsavtal – i fråga om försäkringsgivarens åtgärder.
 3. Tillbakadragande från försäkringsavtalet skall inte befria användaren från kravet på betalning av försäkringspremien för perioden för att tillhandahålla försäkringsskydd av försäkringsgivaren.
 4. Försäkringsavtalet ska upphöra:
  1. om inte annat anges i de allmänna villkoren – när försäkringsperioden upphör;
  2. den dagen försäkringsgivaren eller mellanhand (Flyhacks) erhåller meddelande om tillbakadragande från försäkringsavtalet.
 5. Om försäkringsavtalet görs via hemsidan eller hjälplinjen, skall försäkrade parten, som är konsument, ha rätt att häva försäkringsavtalet med Period för försäkring av minst 30 dagar inom 30 dagar efter han/hon informerats om att försäkringsavtalet har ingåtts.
 6. Om försäkringsavtalet görs direkt, skall försäkrade parten ha rätt att frånträda försäkringsavtal, om den är gjord för den Period för försäkring överstigande sex månader, inom 30 dagar, och om försäkrade part är en entreprenör – inom 7 dagar efter dagen för att ingå försäkringsavtalet.
 7. Utöva de rättigheter som nämns i par. 5, par. 6 ovan skall inte befria den försäkrade från skyldigheten att betala försäkringspremien för perioden då försäkringsskydd har tillhandahållits av försäkringsgivaren.
 8. Den försäkrade skall ha rätt att återbetalas med försäkringspremien för den försäkringsperiod som inte är konsumerad i proportion till den icke-konsumerade försäkringsperioden, beräknad från och med:
  1. för de händelser som nämns i par. 1.2) i denna artikel – efter dagen efter dag då meddelande om att träda ur avtalet levererats;
  2. vid dödsfall av försäkrad parts - efter dagen efter dödsdagen.
 9. För att kunna dra sig ur försäkringsavtalet och kräva återbetalning av försäkringspremie, ska försäkrade vara skyldig att skicka till försäkringsgivaren eller till förmedlaren (Flyhacks) en skriftlig förklaring (uppsägning) med avseende på återkallelse från försäkringsavtalet. Leveransdagen för deklarationen till försäkringsgivaren och / eller Flyhacks som mellanhand (inom ramen för förståelsen av §3.3 i Villkoren) ska anses som dagen för återkallelse av försäkringsavtalet.
 10. För att kunna kräva återbetalning av försäkringspremie vid dödsfall hos försäkrade ska en försäkringsgivare vara skyldig att skicka till försäkringsgivaren det förkortade intyg om dödsfall hos försäkrade och en försäkringspremieansökan om återbetalning skriftligen.

§ 23

 1. Med undantag för rätten att utöva fordringar i domstolsförfaranden har konsumentanvändare eller annan person med rätt till försäkringsavtal, som är konsument, rätt att begära att finansombudsmannen för talan i fråga om utomstående förlikning av försäkringsavtal relaterad till konsumenttvist. Finansombudsmannen är en enhet med rätt att väcka talan i fråga om utomstående avgörande av konsumenttvister, enligt lagen av den 23 september 2016 om utomstående domstolsavgörande av konsumenttvister. Mer information om det finns tillgänglig på webbplatsen av finansombudsmannen: https://rf.gov.pl
 2. Det är möjligt att genomföra ett rättsligt förfarande för att lösa en tvist mellan konsumentanvändare som är bosatt inom Europeiska unionens territorium eller en annan person med rätt till försäkringskontrakt, som är konsument och försäkringsgivare via ODR-webbplattformen på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Försäkringsgivaren har e-postadress: quality@axa-assistance.pl.
 3. Klagomål rörande försäkringsavtalet skall lämnas:
  1. skriftligen:
   1. personligen i försäkringsgivarens säte;
   2. via e-post på försäkringsgivarens adress:
    Dział Jakości/Quality Dept.
    AXA Assistance
    ul. Prosta 68; 00-838 Warszawa
  2. via e-post på: quality@axa-assistance.pl enligt reglerna i de allmänna villkoren
 4. Klagomålet ska innehålla följande:
  1. kundens namn, efternamn;
  2. kundens fullständiga e-postadress eller e-postadress för leverans av svar;
  3. specifikation av försäkrings avtal klagomål oro;
  4. beskrivning av klagomålet och föremålet för och omständigheter som motiverar klagomålet;
  5. åtgärder som förväntas av kunden
  6. om kunden förväntar sig ett svar via e-post – kundens begäran i detta avseende.
 5. Om ytterligare upplysningsrelaterad information behöver erhållas vid överläggning av klagomålet ska försäkringsgivaren informera kunden om att han eller hon har lämnat alla uppgifter och uppgifter som försäkringsgivaren begärt i den utsträckning och för det ändamål som behövs för att överväga klagomålet.
 6. Försäkringsgivaren skall dock ge svar utan onödiga dröjsmål, inte senare än inom 30 dagar efter levereras av klagomålet. För att iaktta denna tidsfrist, räcker det att skicka svar innan det går ut.
 7. I särskilt komplicerade fall som förhindrar överläggning av klagomålet och ge svar inom den tidsfrist som anges i par. 10 ska försäkringsgivaren förklara orsaken till förseningen, ange de omständigheter som finns för att överväga ärendet, ange den förväntade tidsfristen för överläggning av klagomålet och ge svar.
 8. Försäkringsgivarens svar skall skickas till den postadress som anges i par. 8.2), såvida inte kunden har begärt skickar det via e-post; då skall det skickas via e-post på den e-postadress som anges i par. 8.3)
 9. I den utsträckning som inte regleras i det ovan nämnda förfarandet för klagomål ska bestämmelser i lagen av den 5 augusti 2015 om överläggning av klagomål från finansmarknadsenheter och finansombudsmannen tillämpas.
 10. Kunden kan skicka en begäran till finansombudsmannen att överlägga dennes fall.
 11. Eventuella tvister som härrör från eller är kopplade till försäkringsavtalet ska lösas av den domstol som har allmän behörighet eller den domstol som är behörig över bosättningsorten eller registrerade säte för användaren (försäkringstagare), försäkrade eller berättigade enligt försäkringsavtalet i händelse av krav av en arvtagare till försäkrad eller arvtagare enligt försäkringsavtal - av domstolen med behörighet över bosättningsorten för en arvtagare till försäkrad eller arvtagare enligt försäkringsavtalet.

§ 24

 1. Försäkringsgivaren skall vara registeransvarig för de personuppgifter som skickades i begäran och andra uppgifter på grund av försäkringsavtal som görs eller utförs.
 2. Personuppgifter som skickades i begäran skall behandlas för behoven för genomförande av försäkringsavtalet och genomförande av lagligt berättigade mål skall uppnås genom dataadministratören. Med förbehåll för användarens separata medgivande ska personuppgifter också behandlas för att skicka kommersiell information i förståelsen av lagen av den 18 juli 2002 om tjänster som tillhandahålls elektroniskt på den e-postadress som tillhandahålls av användaren eller för att använda telefon, e-post, automatiskt uppringningssystem eller andra kommunikationsmedel för att erbjuda att ingå försäkringsavtal.
 3. Användaren skall ha rätt att få tillgång till personuppgifter och att rätta dem.
 4. Att lämna ut de personuppgifter som anges i begäran skall vara frivillig.
 5. Innan du lämnar in personuppgifter från andra personer, måste användaren - om det gäller att ingå försäkringsavtalet på grund av tredje man - få dennes samtycke att lämna dennes uppgifter till försäkringsgivaren.

VII. ANSVAR.

§ 25

 1. Flyhacks påpekar att inte vara en part i flygtransportavtal. Sådana avtal ingås mellan flygbolag och användare. Användaren skall därför göra några anspråk gällande avtalsbrott eller olämpligt utförande av sådana avtal mot enskilda flygbolag.
 2. Flyhacks påpekar att flygbolaget ska vara ansvariga för bristande eller olämpligt utförande av flygtransportavtal enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad ombordstigning och avbokning eller lång fördröjning av flygningar (OJ EUL 2004.46.1).
 3. Flyhacks påpekar att inte vara part i försäkringsavtal. Sådana avtal ingås mellan försäkringsgivaren och användare. Användaren skall därför göra några anspråk gällande avtalsbrott eller olämpligt fullgörande av sådana avtal direkt mot försäkringsgivaren.

§ 26

 1. När det gäller användare som inte är konsumenter är Flyhacks ansvarig för bristande eller otillbörlig utförande av avtal som ingåtts mellan Fyhacks och användaren endast för det belopp av transaktionsavgiften som betalats till Flyhacks baserat på avtalet, vilket bristande resultat eller olämpligt prestanda gäller krav från användaren. Flyhacks skall inte ansvarig för eventuell förlorad vinst av användare som inte är konsumenter.
 2. Ovanstående bestämmelser skall inte gälla konsumentanvändare.

VIII. NYHETSBREV.

§ 27

 1. Formuläret i avsnittet ”nyhetsbrev” skall vara Flyhacks erbjudande till användaren angående nyhetsbrev serviceavtalet.
 2. Användare som skulle vilja sluta med Flyhacks nyhetsbrev serviceavtal skall fylla i formuläret ovan genom att ange e-postadress där.
 3. Genom att klicka på knappen för att slutföra nyhetsbrevsprenumeration det här formuläret skickas till Flyhacks och detta innebär acceptans för Flyhacks erbjudande som beskrivs i punkt 1 i detta avsnitt. I det ögonblicket ingås tjänstavtalet för nyhetsbrev mellan den person som har fyllt i formuläret och Flyhacks.
 4. Det är inte nödvändigt att skapa ett konto för att använda nyhetsbrevstjänst.

IX. TÄCKNING VID BYTE.

§ 28

 1. När avtal för flygtransport som beskrivs i tillägg 2 till villkoren tecknas, kan användaren ingå avtal om täckning vid byte med Flyhacks. För att göra så, bör användaren väljer ett lämpligt alternativ. Flyhacks kan också tillhandahålla tillvalet täckning vid byte till utvalda användare inom ramen för ett visst flygbiljettsköp, utan behov av ytterligare avsiktsförklaring ska göras av användaren.
 2. De detaljerade villkoren för täckning vid byte beskrivs i tillägg 2 till dessa villkor.
 3. När Flyhacks skyldigheter gentemot användaren under avtalet om täckning vid byte är uppfyllda, skall användaren tilldela Flyhacks fordringar som användaren har mot flygbolaget på grund av en händelse som omfattas av avtalet om täckning vid byte upp till det belopp som motsvarar värdet av åtgärder som gjorts av Flyhacks till användare inom ramen för avtalet om täckning vid byte.

X. PRISMEDDELANDE.

§ 29

 1. Användaren kan också utnyttja prismeddelandetjänsten.
 2. För att göra det, ska användaren ange flygrutten, den period under vilken priset skall övervakas och prisnivån, som Flyhacks har att informera användaren.
 3. När priset på flygrutten som valts av användaren når den nivå som utses av användaren, ska Flyhacks informera om det användaren via e-post.
 4. Det ska inte vara nödvändigt att skapa ett konto för att använda prismeddelandetjänst.

XI. FLYGINFORMATION.

§ 30

Enligt § 7.1 i villkoren kan Användaren skapa och använda Kontot utan kostnad, men Användaren ska få från Flyhacks e-postinformation om intressanta flygförbindelser eller andra tjänster tillgängliga via Service.

XII. ANSÖKAN OM KOMPENSATION.

§ 31

 1. Flyhacks kan införa lösningar för att låta användarna ingå avtal med enheter som erbjuder hjälp med att söka ersättning från flygbolag för betalning av ersättning enligt reglerna för flygpassagerares rättigheter, inklusive men inte begränsat till flygförseningar eller avbokningar. För att kunna använda sådan tjänst av ett företag som är oberoende av Flyhacks måste användaren fylla i formuläret som är tillgängligt i tjänsten eller skickas till Användare via e-post.
 2. Den ersättningsökartjänst som beskrivs i §24 skall inte gälla flygningar under avtalet om täckning vid byten.

XIII. KLAGOMÅL.

§ 32

 1. Alla klagomål avseende Flyhacks tjänster ska lämnas in till Flyhacks via kontaktformulär på www.flyhacks.com/contact, e-post på följande e-postadress airsupport@flyhacks.com, i post direkt till Flyhacks adress som anges i § 1.2 i Villkoren och villkor eller personligen för posten på Flyhacks kontor enligt beskrivningen i villkoren i § 1.2.
 2. Klagomålet ska innehålla användarens uppgifter som är nödvändiga för att skicka information om resultatet av överläggningen av klagomålet och beskrivningen av oegentligheter i tjänst utförd av Flyhacks.
 3. Flyhacks ska överväga klagomålet och informera användaren inom 14 dagar från den dag då den mottagits efter resultatet av överläggningen av klagomålet.

§ 33

 1. Klagomål i samband med bristande eller otillbörligt utförande av flygtransportavtal ska lämnas in direkt till flygbolaget enligt reglerna i deras villkor och i gällande lagbestämmelser.
 2. Försäkringsavtalets relaterade klagomål ska lämnas in till försäkringsgivaren enligt § 23.3.

XIV. RÄTT ATT AVSLUTA SERVICEAVTAL.

§ 34

 1. Underkastat punkterna 5 och 7 i detta avsnitt, om användaren är konsumenten, skall han eller hon har rätt att frånträda Flyhacks serviceavtal utan att ange anledning. Uppsägningstid att frånträda avtalet skall upphöra att gälla efter 14 dagar från att ingå det.
 2. För att kunna använda frånträdesrätten måste användaren informera Flyhacks om sitt beslut om återkallandet genom ett tydligt uttalande (till exempel ett brev som skickas på adressen till Flyhacks kontor eller via e-post till airsupport@flyhacks.com). Användaren kan använda formuläret för tillbakadragande från tillägg 3 till villkoren, men detta skall inte vara obligatorisk.
 3. För att observera perioden av tillbakadragande, skall det vara tillräckligt för användare att skicka information om att utnyttja ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
 4. Vid återkallelse av avtal med Flyhacks ska Flyhacks omedelbart återge till användaren transaktionsavgiften, och i varje fall senast 14 dagar efter det att informationen om återkallande mottogs. Flyghackar ska göra återbetalningen på samma sätt som betalningen har mottagits under den ursprungliga transaktionen, såvida inte användaren helt klart har kommit överens om en annan lösning, ska användaren i varje fall inte belastas med kostnader som är kopplade till sådan återbetalning.
 5. Om användaren begärt att Flyhacks tjänst utföras fullt innan perioden av tillbakadragande förflyter, skall konsumenten förlorar rätten att frånträda avtal med Flyhacks om tjänsten.
 6. Flyhacks påpekar att ångerrätten som beskrivs i denna punkt i alla fall inte skall tillämpas för flygtransportavtal mellan användaren och flygbolag via tjänsten.
 7. Tillbakadragande från försäkringsavtalet skall äga rum enligt §22

XV. PERSONUPPGIFTER.

§ 35

 1. För att kunna dra nytta av tjänster som är tillgängliga i tjänsten måste användaren fylla i respektive formulär. Det krävs att tillhandahålla viss personlig data där. Också i korrespondens med Flyhacks kan användare också ge personuppgifter för att göra möjligt för Flyhacks att svara.
 2. Att tillhandahålla personuppgifter skall vara frivilligt, det skall dock vara nödvändigt för att nyttja tjänster som erbjuds i tjänsten.
 3. Alla personuppgifter användare tillhandahållit till Flyhacks hanteras enligt bestämmelserna i polsk lag, främst akt av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter, och lagen av den 18 juli 2002 om Rendering av elektroniska tjänster.

§ 36

 1. Flyhacks skall vara administratören av personuppgifter, under par. 4
 2. Flyhacks kan anförtro annan med bearbetning av personuppgifter om användare, enligt ett avtal som ingåtts med sådan enhet.
 3. För att utföra tjänster som finns i Tjänsten, skall tillgång till användarens data tillhandahållas särskilt till flygbolag med vilka användaren sluter avtal om flygtransport.
 4. Försäkringsgivaren skall vara registeransvarig för de personuppgifter på grund av försäkringsavtal som har gjorts (§ 24).

§ 37

 1. Användaren skall ha rätt att få tillgång till personuppgifter och att ändra dem. Flyhacks noterar att på modifiering av data på flygbiljett, ska regler som beskrivs i § 16 i villkoren tillämpas.
 2. När det gäller uppgifterna som lämnats till flygbolaget bör den begäran som beskrivs i punkt 1 i detta avsnitt också riktas till det berörda flygbolaget.

§ 38

 1. Flyhacks ska behandla användarnas personuppgifter och använda dem inom ramen för och för det ändamål som är nödvändigt för utförandet av tjänster som erbjuds genom tjänsten.
 2. På grundval av nyhetsbrevavtal, avtal om täckning vid byte eller användarens medgivande ska Flyhacks ha rätt att skicka till e-postadresser eller telefonnummer som ges av användaren affärsinformation omfattande direktmarknadsföring, inklusive information som skickas via slutenheter (till exempel dator, server) eller automatiska uppringningssystem.

§ 39

Personuppgifter som samlas in av Flyhacks kan överföras till statliga myndigheter som är auktoriserade enligt bindande lagbestämmelser.

§ 40

Flyghackar ska använda tekniska medel som krävs genom bindande bestämmelser om skydd av personuppgifter för att förhindra obehöriga att erhålla och ändra personuppgifter som tillhandahålls elektroniskt.

§ 41

Användaren ska inte ha någon möjlighet att dra nytta av tjänster som tillhandahålls via tjänsten anonymt eller under ett smeknamn.

§ 42

 1. Flyhacks ska också registrera användarens IP-adress från vilken han / hon skulle komma åt tjänsten.
 2. Baserat på användarens IP-adress och plats kopplad till den, ska Flyhacks optimera innehållet i tjänsten för att matcha behoven hos användare i bästa möjliga utsträckning.

XVI. SLUTBESTÄMMELSER.

§ 43

Flyhacks informerar att på följande webbplats http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kan man hitta en internetplattform för tvistlösning av distansavtal som ingåtts mellan konsumenter och entreprenörer. Plattformen är en åtkomstpunkt till konsumenter och företagare som vill tillämpa den utomrättslig reglering av konsumenttvister för online-transaktioner.

§ 44

 1. Flyhacks skall ha rätt att ändra villkor ensidigt; enligt de regler som anges i bestämmelserna i detta avsnitt och endast om något av följande inträffar:
  1. Flyhacks introducerar nya tjänster som är kopplade till ämnet Tjänst, till exempel nya lösningar avseende bagage, flygplatstransport, överföringar från flygplatsen till den plats som användaren väljer, boendebokningar, bokning av resor eller turistattraktioner på destinationen, flyg eller vistelseförsäkringar, om något av dessa skäl uppstår kan villkoren ändras inom det område som är nödvändigt för att införa sådana tjänster enligt villkor,
  2. ändringar av lagbestämmelser som skulle leda till att bestämmelserna i villkoren ändras, inklusive men inte begränsade till bestämmelser om konsumentskydd, elektroniska tjänster, skydd av personuppgifter; om några av dessa anledningar orsakar kan Villkoren ändras inom ramen för den anpassning som krävs för att anpassa dem till nya lagkrav.
 2. Om en av de ovan nämnda orsakerna uppstår ska Flyhacks skicka användare information om den planerade ändringen av Villkoren med länk till det nya innehållet i Villkoren till de e-postadresser som tillhandahållits i tjänsten minst 14 dagar innan ändringar träder i kraft.
 3. Användare som inte accepterar planerade ändringar kan säga upp avtalet för kontots skapande i tjänsten enligt de regler som beskrivs i avsnitt 10.2 i villkoren. Om användaren inte avslutar avtalet om upprättande av konto före det datum då nya villkor träder i kraft, blir de bindande för användaren på det datum som anges som det datum de nya villkoren träder i kraft.

§ 45

 1. När det gäller användare som inte är konsumenter skall alla deras tvister med Flyhacks vara under polska domstolarnas behörighet. Sådana fall skall lämnas till den domstol som har jurisdiktion över adressen till verksamhetsställe för Flyhacks.
 2. Bestämmelserna i underklausulen ovan gälla inte konsumentanvändare.

§ 46

 1. Avtal mellan Flyhacks och användare som inte är konsumenter skall regleras av bestämmelserna i polsk lag.
 2. Avtal som ingåtts mellan Flyhacks och konsumentanvändare ska regleras av polsk lag, förutsatt att sådant val av lag inte berövar konsumentskydd som han eller hon erhållit enligt bestämmelser som inte kan uteslutas enligt avtal eller lag, vilket skulle vara tillämplig om polska lagen inte hade rådit.

§ 47

Villkor och bestämmelser finns på https://flyhacks.se/villkor_och_bestammelser och på Flyhacks kontor enligt beskrivningen i villkoren.

Appendix 1.

POLICY FÖR COOKIES

§ 1

 1. Flyhacks använder cookies, dvs. liten textinformation som lagras på användarens dator eller enhet (t.ex. dator, surfplatta, smartphone). Cookies kan läsas av Flyhacks eller andra enheters IT-system.
 2. Flyhacks använder både interna cookies, så de som kommer från tjänsten och de externa, så kommer från andra enheter än Flyhacks, inklusive men inte begränsade till Facebook Ireland Limited och Google Inc.
 3. Flyhacks lagrar cookies-filer på användarens slutenhet och därefter får de tillgång till information i dem för behovet av statistisk analys, anpassning av tjänstens innehåll till individuella användares preferenser, marknadsföring och för att säkerställa att tjänsten fungerar korrekt, inklusive underhåll av sessionen efter att du loggat in. Externa cookies lagras för marknadsföring, kundservice, optimering av erbjudanden, statistik och analys.

§ 2

 1. Flyhacks informerar sina användare om att webbläsaren kan konfigureras så att lagring av cookies förhindras på användarens slutenhet.
 2. Flyhacks påpekar att cookies kan raderas av användaren när de sparas av Flyhacks av: webbläsares respektive funktioner, programvara för detta ändamål eller användning av respektive verktyg som finns i användarens operativsystem.
 3. Information om hur cookies rensas i de mest populära webbläsarna finns på följande sätt:

§ 3

Dessutom informerar Flyhacks användare om att alla ändringar i webbläsarkonfigurationen som förhindrar eller begränsar lagring av cookies på användarens slutenhet kan orsaka begränsningar i funktionaliteten hos den tillhandahållna tjänsten. Liknande konsekvenser kan ske på grund av radering av cookies när tjänst tillhandahålls. Detta kan orsaka att det är omöjligt att logga in i tjänst eller sessionen avbryts när du loggat in.

Appendix 2.

TÄCKNING VID BYTEN

1. DEFINITION AV TERMER & ALLMÄN INFO

 • 1.1. Hackat erbjudande – en resplan som består av flyg av oberoende flygbolag eller flygbolag som erbjuder direktflyg, sammanställt av Flyhacks för att kunna erbjuda en betydande besparing för resenären. Sådana flygningar omfattas inte av flygbolagets överlåtelsegaranti eller interliningavtal, men har täckts av täckning vid byte enligt villkoren i punkt VIII (artikel 8) ovan. Det hackade erbjudandet kan också benämnas det ”anslutande flyget” eller ”resan”, beroende på sammanhanget.
 • 1.2. Anslutningsflyg – en flygning som kräver att den resande att göra ett byte till ett annat flyg på ett mellanliggande stopp på vägen till slutdestinationen.
 • 1.3. Resvägsförändring – en förändring i resplanen orsakad av flygförsening, avbokning eller avreseflyg ombokat av flygbolaget så att resenären missar nästa flyg vid tidpunkten för överföring och/eller inte kommer fram till sin slutliga destination. Detta gäller inte situationen när resvägsändringen beror på resenärens fel eller omplanering av datum eller tid för avgångsflygningen för en av flygförbindelserna på resenärens begäran.
 • 1.4. Force majeure - inkluderar alla händelser som inte kan förutses, motsättas eller förebyggas, inklusive men inte begränsade till sådana händelser som: krig, översvämningar, bränder, naturkatastrofer, väderförhållanden, vulkanutbrott, terrorattacker, strejker, blockader och hackerattacker, funktionsfel i Internet, datavirus etc.
 • 1.5. Täckning vid byte – tjänst som resenären kan aktivera genom att klicka på en lämplig knapp på webbplatsen för bokning.
 • 1.6. Assistanstjänster – tjänster i samband med tillhandahållande av täckning vid byte som dessutom kan beviljas till resande i följande fall:
  • 1.6.1 om efter att ha startat resan, det andra flyget inom det hackade erbjudandet omplanerats för nästa dag, försenat eller avbrutet och därför har en alternativ anslutning planerad till en annan dag erbjudits resenären, kan Flyhacks återbetala resenären kostnaden för det första övernattningsboendet upp till 50 Euro per person.
  • 1.6.2 om på grund av resvägens ändringen, resenären måste spendera mer än 5 timmar på den anslutande punkten, får Flyhacks återbetala kostnader för mat och dryck upp till 10 Euro per person.
  • 1.6.3 för att få återbetalningen bör resenären kontakta Flyhacks snarast via telefon och tillhandahålla kvitto(n) inte senare än 14 dagar efter händelsen. Återbetalningsprocesser kan ta upp 14 dagar efter mottagandet av fullständig dokumentation. Dokumentationen bör skickas till adressen: Flyhacks.com Sp z o.o. Wolnosc 8d street Warszawa 01-018 Polen, med Anmärkning: LAYOVER GUARANTEE.
 • 1.7. Mängden stödtjänster som tillhandahålls inom avtalet om täckning vid byte omfattas av det totala ansvarstaket som föreskrivs i art. 2.2 härav.

2. BESTÄMMELSERNA I TÄCKNING VID BYTE

 • 2.1. Flyhacks ger en uppsättning assistenttjänster (”täckning vid byte”) endast i förhållande till de resvägar som markerats som hackade erbjudanden och på de villkor som anges häri nedan.
 • 2.2. I händelse av att resplanen ändras kommer Flyhacks att erbjuda resenären den billigaste möjligt alternativa anslutningen. med flyg eller med andra transportmedel (om så är bestämt av resenären) och bära de därmed sammanhängande utgifterna (med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor) så att resenären kan nå sin slutdestination eller, om Resenärer önskar så, återgå till ursprungspunkten (nedan kallad alternativ anslutning).
 • 2.3. Den maximala mängden ansvar enligt avtalet om täckning vid byte (inklusive den totala kostnaden för alternativ anslutning och all assistans) är begränsad till:
  1. 400 Euro per resenär för flyg inom en kontinent
  2. 1000 Euro per resenär för flyg mellan kontinenter
  (nedan kallad “ansvarsbegränsning”)
 • 2.4. Om resenären inte är nöjd med alternativa anslutningar som föreslagits av Flyhacks kan resenären föreslå sin egen alternativa anslutning förutsatt att resenärens alternativa anslutningar prissätts i nivå med eller lägre än alternativa anslutningar som föreslagits av Flyhacks.
 • 2.5. Alternativ anslutning bör göra det möjligt för resenären att fortsätter sin resa inte senare än inom 72h efter ändringen av resväg anmäldes till Flyhacks eller, i fall när resan ännu inte har börjat, inom 72h från det ögonblick när resan var planerad att börja.
 • 2.6. I fall där kostnaden för den billigaste möjliga alternativ anslutningen överstiger ansvarstaket, ska Flyhacks täcka kostnader upp till ansvarstaket, medan resenären behöver täcka värdet som överstiger det beloppet, under förutsättning att Flyhacks inte skall vara skyldig att tillfälligt täcka överskottet för resenären. Resenären är skyldig att fylla på beloppet innan denne köper en biljett.
 • 2.7. Ifall Flyhacks inte kan ge någon alternativ anslutning som startar inom 72h, skall resenären återbetalas med värdet av ansvarstaket. På så sätt skall Flyhacks uppfylla alla skyldigheter enligt avtalet om täckning vid byte, så resenären skall inte ha några ytterligare anspråk på Flyhacks.

3. TÄCKNING VID BYTE - BYTESTIDER:

 • 3.1. Resenären förväntas förflytta sig effektivt till nästa flyg vid tidpunkten för bytet. Följande överföringstider kommer att anses tillräcklig för resenären att slutföra överföringen (nedan kallad “Minsta bytestid”):
  1. Resenären har 60 minuter för byte när denne reser utan in-checkat bagage;
  2. Resenären har 90 minuter för byte när denne reser med in-checkat bagage;
  3. Resenären har 120 minuter för byte, om överföring kräver byte av terminal inom en flygplats och resenären reser med eller utan in-checkat bagage;
  4. Resenären har 180 minuter för byte, om bytet kräver byte av flygplats inom en stads närområde och resenären reser med eller utan in-checkat bagage.
 • 3.2. Vid oenighet mellan resenären och Flyhacks om resenären hade tillräckligt med tid för bytet (Minsta bytestid), anses data från flightstats.com vara auktoritär.
 • 3.3. Om resenären inte har lyckats göra bytet trots att det har varit minst den mängd tid som Minsta bytestid, skall avtalet om täckning vid byte inte träda i kraft.

4. TÄCKNING VID BYTE - ÖVRIGA VILLKOR

 • 4.1. Avtalet om täckning vid byte skall träda i kraft, under förutsättning att:
  1. Alternativa anslutningen har bokats via Flyhacks.
  2. Resenären har meddelat Flyhacks om behovet av att använda täckning vid byte direkt då denne fått kännedom om ändringen av resväg via telefon på nummer + 48 22 395 60 87. Anmälningarna mottas 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

5. TÄCKNING VID BYTE - UNDANTAG

 • 5.1. Om Flygbolaget eller flygplatsen ger eller är skyldig att ge resenären ett alternativt anslutande flyg eller andra förmåner, skall Flyhacks befrias från skyldigheten att täcka under avtalet om täckning vid byte kostnaden för eventuella sådana tjänster som sammanfaller med dessa erbjudna till resande av berörd flygplats eller flygbolag.
 • 5.2. Eventuella extra tjänster eller uppgraderingar skall inte täckas av Flyhacks inom avtalet för täckning vid byte.
 • 5.3. Avtalet om täckning vid byte anses ogiltigt om resenären har ändrat sin bokning utan godkännande från Flyhacks.
 • 5.4. Avtalet om täckning vid byte gäller inte i fall när resvägens förändring orsakades av extraordinära omständigheter inklusive Force Majeure.

6. ÖVRIGT

 • 6.1. För att dra nytta av avtalet om täckning vid byte, skall resenären krävas att samarbeta med Flyhacks under och efter resan är klar – i synnerhet, att skicka alla dokument, t.ex. en inscanning av ID/pass, certifikat om oegentligheter med flyget, resehandlingar som begärts av anställda eller partners av Flyhacks.com.

Appendix 3.

FORMULÄR FÖR TILLBAKADRAGANDE - MALL

(detta formulär bör ifyllas och skickas endast när det gäller önskan att frånträda avtalet)

FLYHACKS.COM SP.Z O.O.
ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa,
airsupport@flyhacks.com

Jag/vi(*) informerar härmed om mitt/vårt(*) tillbakadragande från avtalet för följande tjänster(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum för avtalet:………………………………………

Konsumentens namn: ………………………….………………………………………………………………

Konsumentens adress: ……………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………….
Konsumentens underskrift
(endast om formuläret skickas som en papperskopia)
Datum:……………………………………………
(*) ta bort om olämpligt